Toàn văn Luật số 20/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Giao dịch điện tử

      Luật Giao dịch điện tử, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2023. Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Giao dịch điện tử 2023 có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 53 của Luật Giao dịch điện tử 2023. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giao dịch điện tử hoặc có liên quan đến giao dịch điện tử.

Chi tiết /ckfinderpdf
 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1052