PHƯỜNG TUẦN CHÂU: RA QUÂN TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về chuyên đề "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ",

         Thực hiện Chương trình hành động số 16-/TU ngày 06/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của BCH Đảng bộ Tinh về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm thiểu thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2022-2030; Kế hoạch số 222-KH/TU ngày 17/02/2023 của Thành ủy Hạ Long về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về chuyên đề "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ", Kết luận số 56-KL/ĐU ngày 23/02/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tuần Châu tại Hội nghị ngày 23/02/2023; Kế hoạch số 96-KH/ĐU ngày 21/02/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tuần Châu về quán triệt, tuyên truyền, triển khai, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về chuyên đề "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ".

           Sáng ngày 26/2, phường Tuần Châu tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường vì một Hạ Long “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” và không rác thải tại các khu phố và trọng điểm tại khu Lưu niệm Bác Hồ trên đảo Tuần Châu, với sự tham gia đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là sự tham gia hỗ trợ của 300 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên thành phố tham gia hưởng ứng.

            Thông qua hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường, phát huy vai trò của nhân dân và cộng đồng dân cư, doanh nghiệp tham gia duy trì, cải thiện chất lượng môi trường trên địa bàn phường. Thu gom rác thải, vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn phường duy trì, hướng tới mục tiêu xây dựng phường Tuần Châu Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. Từ đó huy động sức mạnh của tập thể, cá nhân thực hiện bảo vệ môi trường; nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong bảo vệ môi trường trên địa bàn phường./.

Chuổi hình ảnh hoạt động